Overige informatie

Algemene voorwaarden Fysiotherapie
Algemene informatie Natuurgeneeskunde
Privacy Policy
Disclaimer
Tab

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op één van de fysiotherapeutische diensten van Tealinda (KvK 75434962).

Aanmelding
Aanmelden bij Tealinda is mogelijk via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of doormiddel van een verwijzing van uw huisarts of specialist. Na een DTF-intake, informeert Tealinda, met uw toestemming, uw huisarts over uw aanmelding bij Tealinda.

Legitimatie
Bij uw aanmelding zal Tealinda vragen om uw legitimatie. Dit vanwege de wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Het BSN nummer is een persoonsgebonden nummer. Om de juistheid van u persoonsgegevens te controleren is een identificatie nodig doormiddel van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Hierop staan de juiste gegevens vermeld.

Vergoeding Fysiotherapie
Tealinda werkt zonder contracten wat inhoud dat u uw factuur aan Tealinda betaalt, ongeacht of u een vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar.
Na het betalen van uw factuur kunt u uw rekening indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie
Tealinda Hoogeboom, eigenaar van Tealinda, staat ingeschreven in het BIG register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en het kwaliteitsregister fysiotherapie (KRF). 
Tealinda is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding, door de zorgverzekeraar aan u als cliënt. Dit is een individuele overeenkomst tussen u en uw zorgverzekeraar. Tealinda helpt u natuurlijk graag bij vragen omtrent uw vergoeding en declaratie.

Behandelafspraken maken of wijzigen
Indien u een afspraak wilt maken of wijzigen kunt u Tealinda bereiken via telefoon, mail of het contactformulier op de website. Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden.
Tealinda heeft het recht om indien noodzakelijk een afspraak te annuleren. Tealinda zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum plannen voor de uitvoering van uw behandelafspraak.

Betalingsvoorwaarden
Tealinda hanteert betalingsvoorwaarden. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en Tealinda.
Tealinda zal de behandelingen rechtstreeks aan u factureren. U dient de betaling direct na een behandeling te voldoen via pinbetaling, betaalverzoek of overboeking.
Er geldt een BTW-vrijstelling voor beroepen binnen de individuele gezondheidszorg (BIG). Het beroep van fysiotherapeut is geregeld in de wet BIG. Dat betekent concreet dat fysiotherapeutische behandelingen door Tealinda vrijgesteld zijn van BTW.
Indien u een behandeling niet tijding annuleert of verzet, minimaal 24 uur van te voren, behoudt Tealinda zich het recht de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

Dossier en rapportage 
Tealinda zal om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren medische en administratieve gegevens registreren. Op deze registratie is de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) van toepassing en de richtlijn fysiotherapeutische verslaglegging. 
Enkele belangrijke bepalingen uit de WGBO zijn:
De hulpverlener heeft de plicht een medisch dossier bij te houden en informatie aan de cliënt te verstrekken.
De cliënt heeft het recht op informatie door de hulpverlener en het recht om geen informatie te willen.
De cliënt heeft de plicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.
De cliënt heeft het recht op inzage in het medisch dossier, de bewaartermijn van het dossier is 15 jaar.
De cliënt heeft recht op bescherming van zijn privacy.
Het geven van toestemming voor onderzoek en behandeling door de patiënt is vereist.
Tealinda zal uw goedkeuring vragen voor het versturen van rapportages aan uw huisarts en/of specialist.

Behandeling
Tealinda zal met u de intake en het onderzoek bespreken en samen met u het behandelplan opstellen. 
Bij veel behandelingen zal Tealinda een actieve aanpak voorstellen, wat betekent dat de benadering zo functioneel mogelijk is, gericht op uw hulpvraag. Tealinda rekent erop dat u over een gezonde motivatie beschikt. Waardoor Tealinda u de beste fysiotherapeutische zorg kan bieden.
Gedurende de behandelperiode vinden er tussentijds evaluatiemomenten plaats. Dit om de voortgang te beoordelen en de behandeling, indien nodig bij te sturen. 
Beëindiging van de behandeling kan met wederzijds goedvinden geschieden. U kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien u voortzetting hiervan niet wenselijk vindt of noodzakelijk acht. Tealinda kan eveneens eenzijdig de behandeling beëindigen, met opgave van duidelijke reden. Tealinda zal u een duidelijk advies geven en eventueel verwijzen naar een andere hulpverlener of verwijzen naar de (huis)arts.

Klachtenregeling
U mag ervan uitgaan, dat Tealinda Hoogeboom als fysiotherapeut haar vak naar beste vermogen uitoeft. Als u desondanks toch klachten heeft over de behandeling of over de manier waarop Tealinda met u omgaat, dan is het goed om dit aan Tealinda kenbaar te maken.
Het is de moeite waard om een gesprek met Tealinda Hoogeboom aan te gaan om te proberen samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het fijn vindt, kunt u vragen of iemand bij dit gesprek aanwezig kan zijn. Als u het gemakkelijker vindt om uw klacht eerst uit te leggen in een brief, dan kan dit ook.
Leverteen persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het KNGF. Als Fysiotherapeut val ik onder deze klachtenregeling.

Praktijkinformatie
KvK nummer: 75434962
btw-id nummer: NL001459854B37

Procedure voor klacht en tuchtrecht.

Zoals aangegeven ben ik lid van de beroepsvereniging VBAG en val ik automatisch onder de klachtenprocedure via een klachtenfunctionaris bij Quasir.  Deze voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort de Wkkgz.

Als je een klacht hebt over de behandeling, dan kun je dit altijd aan mij kenbaar maken. Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je hulp inschakelen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, de Wkkgz. Voor meer informatie: Klachtenregeling VBAG


Tealinda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tealinda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze  zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tealinda zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tealinda verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces
– Administratieve doeleinden
– Communicatie tijdens de behandelperiode
– Contact met medische professionals
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Fysiotherapeutische / Natuurgeneeskundige behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tealinda de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam
– Voorletters
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– (Zakelijk) Telefoonnummer
– (Zakelijk) E-mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adres
– Woonplaats
– BSN-nummer (alleen van toepassing bij fysiotherapie behandeling)
– Identificatie en nummer
– Huisarts
– Medische gegevens
 
Al deze gegevens worden door Tealinda opgeslagen voor een periode van 20 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers.

Bewaartermijn
Tealinda bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Tealinda van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Tealinda
06-40155395
info@tealinda.nl

Definities
Website: tealinda.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Tealinda, de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

– Tealinda werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
– Tealinda geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
– Tealinda biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
– Tealinda is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
– Tealinda verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg.
– Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend;
– Tealinda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door het gebruik van de informatie op onze website;
– Tealinda zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Tealinda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website;
– Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tealinda is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tealinda;
– Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Short Description 1